Regulamin promocji Stypendium Artystyczne

Regulamin promocji Stypendium Artystyczne

Regulamin promocji „stypendium artystyczne”

 1. Organizatorem promocji „Stypendium artystyczne” zwanej dalej promocją jest Kaliente Kalina Gromek-Gałecka, NIP 5212711642 zwana dalej Pracownią Kaliente oraz Stowarzyszenie Takultura NIP
 2. W ramach tej promocji szkoła może wyznaczyć samodzielnie jednego uczenia, który nieodpłatnie będzie korzystał z cyklicznych zajęć z ceramiki prowadzonych w szkole przez Pracownię Kaliente.
 3. Szkoła może wykorzystać „Stypendium artystyczne” oraz dane organizatora w celach promocji oferty szkoły i rekrutacji uczniów.
 4. Organizator promocji finansuje zajęcia wyznaczonemu przez szkołę uczniowi zgodnie z warunkami umowy podpisywanej między Pracownią Kaliente, a opiekunami ucznia.
 5. Promocja obowiązuje w trakcie roku szkolnego, to jest od września do czerwca, w którym to zajęcia z ceramiki odbywają się w placówce biorącej udział w promocji.
 6. Kryteria wyznaczania uczestnika :
  • Wyróżniające zdolności artystyczne,
  • Wsparcie dzieci potrzebujących zajęć sensorycznych
  • Inne dowolnie przyjęte przez daną szkołę.
 7. Warunki przystąpienia szkoły do promocji:
  • W szkole odbywają się cykliczne zajęcia z ceramiki prowadzone przez Pracownię Kaliente, na które szkoła bezpłatnie udostępnia miejsce.
  • Zajęcia w danej szkole prowadzone są dla minimum 10 uczniów zapisanych na zajęcia i opłacających je.
   • Opiekunowie uczniów zapisanych na zajęcia dokonują opłat za zajęcia zgodnie z umową zawartą z Pracownią lub w ramach tej umowy dokonują darowizn na rzecz Stowarzyszenia Takultura w wysokości równiej lub wyższej niż kwota opłat za zajęcia.
 1. Nieodpłatne korzystanie z zajęć dla ucznia przyznawane jest na okres jednego semestru szkolnego jaki obowiązuje w placówce i jeżeli szkoła nie wyznaczy najpóźniej w terminie 1 tygodnia przed rozpoczęciem nowego semestru innego ucznia, jest automatycznie prolongowane na kolejny semestr. W przypadku wyznaczenia nowego ucznia, rozpoczyna on zajęcia po podpisaniu umowy między Pracownią Kaliente, a opiekunami ucznia.

 

 1. Zasady uczestnictwa w promocji.
  • Pracownia Kaliente po spełnieniu warunków z punktu 7 przekazuje informację do dyrekcji szkoły o możliwości uczestnictwa w zajęciach jednego uczenia w ramach promocji „Stypendium artystyczne”
  • Szkoła przesyła kontaktuje opiekunów wytypowanego ucznia z Pracownią Kaliente w celu zawarcia umowy.
  • Opiekunowie ucznia podpisują umowę o korzystanie z zajęć z ceramiki w ramach promocji „Stypendium artystyczne” wraz z udzieleniem zgody na wykorzystanie wizerunku ucznia oraz danych osobowych zawartych w umowie do celów marketingowych. Wizerunek ucznia oraz dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłączanie do promocji Pracowni Kaliente oraz działalności Stowarzyszenia Takultura .
  • Podpisanie zgody na wykorzystywanie danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie wizerunku ucznia jest dobrowolne ale też niezbędne aby skorzystać z finansowania zajęć ceramiki w ramach promocji „Stypendium artystyczne” 
  • Uczeń uzyskuje możliwość uczestniczenia w zajęciach dopiero po podpisaniu przez opiekunów i dostarczeniu Pracowni Kaliente umowy o korzystanie z zajęć z ceramiki w ramach promocji „Stypendium artystyczne”

 

 1. Warunki wypowiedzenia umowy o korzystanie z zajęć z ceramiki w ramach promocji „Stypendium artystyczne”
  • Organizator promocji ma prawo jednostronnie wypowiedzieć umowę w sytuacji gdy uczestnik zajęć, nie stosuje się do zasad bezpieczeństwa lub swoim zachowaniem utrudnia innym uczestnikom udział w  zajęciach.
   • Wówczas szkoła ma możliwość wyznaczenia innego ucznia.
  • Organizator promocji ma prawo jednostronnie wypowiedzieć umowę w sytuacji gdy przestaną być spełnione warunki zapisane w punkcie 7 regulaminu, w szczególności gdy grupa uczestników zajęć, o których mowa w punkcie 7.2 będzie mniejsza niż 10.
  • Wypowiedzenie jest natychmiastowe i skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach. Wszystkie prace ceramiczne wykonane przez uczestnika, nieodebrane przez ucznia w trakcie zajęć przechodzą na własność organizatora.
 2. Ogólne zasady uczestnictwa w zajęciach ceramiki zawarte są w regulaminie zajęć dostępnym na stronie kaliente.pl
 3. Regulamin obowiązuje od 01.05.2018